S Y M B O L Y

"Symbol není nakresleným pojem. Symbol promlouvá tím, čím je jako obraz. Promlouvá tedy, uvádí-li v pohyb naši obrazotvornost. V její svobodně tvůrčí hře asociací, kombinací a proměn se teprve otvírá hloubka symbolu, která je ve skutečnosti hlubinou vlastní duše rozjímajícího a vykládajícího, hlubinou, v níž se zračí jeho vlastní situace. Symbol je tak zrcadlem, dávající příležitost mysli, člověku, okamžiku, situaci či otázce pohlédnout na sebe sama z perspektivy hlubin tajemství duše, světa, věčnosti. Toto zrcadlení je jeho vlastní smysl. Jako nelze hovořit o významech obsahů zrcadla mimo samotný akt nahlédnutí, pohroužení se, kontemplace, tak nemůže existovat ani žádný obecně platný výklad symboliky, žádný slovník, kde na jedné straně by byl symbol a na druhé to, co znamená."

V pentaklu, který má skupina Oceán, jsme nahradili svatistiku (která byla vepsána dovnitř znaku) tečkou.
Tečka je pro nás taktéž symbolem Tvůrčího impulsu, představuje Vesmírného hybatele, zdroj veškerého smysluplného pohybu, totiž Života.
Šalamounova pečeť, šesticípá hvězda. Představuje dvojjedinost trojúhelníků symbolizujících Ducha - Oheň a Duši -Vodu, elementárních podob mužského a ženského principu, vstupujících do platného svazku Vesmírného Života. V průniku obou trojúhelníků jsou obsaženy též symboly dvou dalších živlů, Vzduchu a Země, jakoby splozených touto jednotou.
Kruh - had Python delfínské věštírny - okruh astrálního světla. Kruh Veškerenstva - znázorňuje řeku Okeanos. Oceán utvářející a plodící všechny tvary na zemi. Podle starých představ obtéká prudkým proudem zemi (Okys - rychlý).
Bezrozměrný geometrický bod je nic. Rozpínání do všech směrů plodí kruh. Kruh značí prostorové prázdno, neurčito, neomezeno, chaos, odkud vše vychází a kam se vše navrací, aby znovu vzešlo. Značí nicotu, která je Vším, nocí předcházející světlo stvoření.
Bodem ve středu kruhu se dá graficky jednoduše vyjádřit Tvůrčí impuls. Náhle chaos přestává být "pustý a prázdný". Tento znak je symbolem Slunce jako toho co je pevné, neměmmé uprostřed pohybu a změn.
Čtvero hermetických živlů se znázorňuje pomocí rovnostranných trojúhelníků. Tyto živly jsou mohutnostmi hmoty. Jsou to materializované síly, rozlišující a pořádající chaos tím, že mu vtiskují své vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou označovány jako sucho a vlhko, chlad a teplo.
Symbol ohně připomíná plamen, ideogram vody, pak číši. Znamení vzduchu se také podobá ohni, jemuž však náleží pasivita, vyznačována vodorovnou čarou.
Znamení země je obdobně chápáno jako voda, která se pasivitou stává hutnou, ztěžklou a ztuhlou.
Hieroglyf života, egyptský kříž života.BARVY:
  • Bílá - Neposkvrněnost, čistota, nevinnost, mír, vědomí, bytí, světlo
  • Černá - Hloubka, tajemství, fatalita, smrt, nicota
  • Červená - Krev, duch, oheń, aktivita, energie
  • Fialová - Mysticizmus, nauka, pokání (směs modrá + červená)
  • Modrá - Nebeská klenba, duše, rozjímání, idealita, vzduch
  • Zlato - Slunce, nezničitelné statky, nepopíratelné pravdy,     intelektuální dokonalost
  • Stříbrná - Vznešenost, obrazotvornost, Luna